Juridisch

EN (terms of use)

Confidentiality, data protection

The data required for participation in the Programme will be collected, stored and processed by XXXX in accordance with the Data Privacy Statement and the Consent Form. You can access your data at any time. Additional information about the collection, processing and use of your personal data by XXXX within the scope of your use of the Portal or your participation in the Programme can be found in the Data Privacy Statement and the Consent Form. XXXX may be provided with information collected from you in aggregated and anonymized form, so that it is not possible to identify you or other individual users. These data remain anonymous for XXXX at all time. Information which allows the user to be identified by XXXX (plain data) will only be passed on to XXXX in exceptional cases for safety reporting purposes (e.g. if you report side effects are reported).

Availability

XXXX makes no guarantee that the website XXXX (the “Website”) and the Portal will be available without interruption and will work without any errors at all times. XXXX will, however, make every effort, within economically reasonable bounds, to ensure the uninterrupted and error-free operation of the Website and the Portal at all times.

XXXX may restrict the right of access to and accessibility of the Portal if the security of network operation, the maintenance of network integrity, particularly the avoidance of serious disturbances to the network, the software or stored data so requires.

NL (gebruikersvoorwaarden)

Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming

De gegevens nodig om te kunnen deelnemen aan het Programma zullen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door XXXX overeenkomstig de Privacyverklaring en het Toestemmingsformulier. U heeft te allen tijde toegang tot uw gegevens. Aanvullende informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens door XXXX in het kader van uw gebruik van de Portaal of uw deelname aan het Programma, vindt u terug in de Privacyverklaring en het Toestemmingsformulier. Het is mogelijk dat XXXX  informatie over u ter beschikking krijgt, weliswaar in geaggregeerde en anonieme vorm. Het is dus bijgevolg niet mogelijk om u of andere individuele gebruikers te identificeren. Deze gegevens blijven te allen tijde anoniem voor XXXX. Informatie die het XXXX mogelijk maakt de gebruiker te identificeren (platte gegevens) zal enkel in uitzonderlijke gevallen aan XXXX ter beschikking worden gesteld  omwille van veiligheidsredenen (indien er melding wordt gemaakt van neveneffecten).

Beschikbaarheid

XXXX kan niet garanderen dat de website XXXX (de “Website”) en de Portaal zonder onderbreking beschikbaar zullen zijn en te allen tijde foutloos zullen werken. XXXX zal zich echter maximaal inspannen om, binnen redelijke economische grenzen, te allen tijde een ononderbroken en foutloze werking van de Website en Portaal te verzekeren.

XXXX kan het toegangsrecht tot en de toegankelijkheid van de Portaal beperken indien de veiligheid van de netwerkexploitatie, het behoud van de netwerkintegriteit, voornamelijk het mijden van ernstige problemen aan het netwerk, de software of opgeslagen gegevens dit vereisen.

ES (acta de compraventa)

PRIMERO.- Doña XXX VENDE y transmite a Don XXX que COMPRA y adquiere, en pleno dominio, la finca descrita en la parte expositiva de esta escritura, libre de cargas, salvo las que constan en la nota simple del Registro de la propiedad que a la presente se incorpora.

SEGUNDO.- Todos los gastos e impuestos derivados de esta escritura serán de cuenta de la parte compradora, excluido el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que sea satisfecho por la parte vendedora.

TERCERO.- Manifiesta la parte compradora ser NO residente en España, no presentándome sin embargo certificación negativa acreditativa de tal extremo. No obstante, por razones de urgencia, y conforme el apartado 3 de la instrucción 7 de la Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores de 6 de julio de 1992, modificada su redacción por la de 20 de octubre de 1992 de la misma Dirección General, después de manifestar su condición de no residente, acreditará su nacionalidad extranjera en el momento de la ratificación, accediendo yo a la autorización de esta escritura.

CUARTO.- Advierto expresamente a las partes, que tratándose de transmisión de bienes inmuebles situados en España por sujetos pasivos no residentes que actúan sin establecimiento permanente, la parte adquirente vendrá obligada a retener e ingresar el 3% del precio acordado en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquéllos.

NL (verkoopakte)

EEN.- Mevrouw XXX VERKOOPT en draagt over aan de heer XXX die KOOPT en verkrijgt, in volle eigendom: het perceel beschreven in de inleiding van onderhavige akte, vrij van lasten, met uitzondering van de lasten vermeld op het uittreksel van het Eigendomsregister (el Registro de la Propiedad) dat aan onderhavige akte wordt toegevoegd.

TWEE.- Alle kosten en belastingen die voortvloeien uit onderhavige akte vallen ten laste van de koper, met uitzondering van de Gemeentelijke Belastingen op de Toegevoegde Waarde van Stedelijke Grond (el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), die worden betaald door de verkoper.

DRIE.- De koper verklaart dat zij niet woonachtig is in Spanje, maar kan hier geen bewijs voor aanvoeren. Niettegenstaande, om dringende redenen, en conform deel 3 van het 7de voorschrift van de Resolutie van het Directoraat-Generaal voor Buitenlandse Transacties (la Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores) van 6 juli 1992, gewijzigd door die van 20 oktober 1992 van hetzelfde Directoraat-Generaal, en nadat de kopende partij heeft verklaard niet woonachtig te zijn, zal ik haar buitenlandse nationaliteit bevestigen bij het verlijden van deze akte.

VIER.- Ik wijs de partijen er uitdrukkelijk op dat, aangezien het gaat om een overdracht van onroerende goederen in Spanje door niet-inwonende belastingplichtigen die daar niet permanent verblijven, de verkrijgende partij verplicht is om 3% van de overeengekomen prijs te weerhouden en te storten als betaling van de belastingen die daarop worden geheven.

NL (statuten)

Artikel 8 – Bezoldiging

De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Artikel 9 – Vertegenwoordiging en intern bestuur 

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. 

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 10 – Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Artikel 12 – Boekjaar – Jaarvergadering

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. 

De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, “jaarvergadering” genoemd, ieder jaar bijeenroepen de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

EN (articles)

Article 8 – Remuneration

The management function will be performed gratuitously, unless the general meeting, having the exclusive power, agrees otherwise.

Article 9 – Representation and internal management

Every manager represents the company in legal proceedings and in extrajudicial matters.

Limitations or divisions of the managers’ power cannot be protested to or by third parties.

Article 10 – Choice of residence

All managers, commissioners and liquidators who reside abroad, are expected to choose a place of residence in the area of the company’s registered office.

Article 11 – Representation of shareholders

Every shareholder may be represented at a general meeting by an authorised representative, whether or not a shareholder; voting via letter is not possible with the exception of the hereafter specified case of written decision-making.

Article 12 – Financial year – Annual meeting

The company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same calendar year.

The managers must convene the ordinary general meeting of shareholders, called “annual meeting”, each year on the last Friday of the month June at six (6) pm; in case that particular day is not a working day, the meeting will be held on the next working day. The annual meeting takes place at the registered office or at any other place mentioned in the convocation letter. At each general meeting an attendance list will be kept. The convocation to the general meeting will be done per registered letter, sent to every shareholder, manager and possible commissioner at least fifteen (15) days before the meeting, with specification of the agenda items, in addition to the day, time and place of the meeting, and a reports record.